Partiet som lyssnar på dig

Vår vision

Vår vision är att arbeta för att vår kommun ska locka nya invånare genom sin service och öppenhet.

Vi tror att en bra skola är en viktig faktor för att människor ska vilja bo här och för att nya invånare ska vilja flytta till vår kommun. Vi tror också att det är viktigt att erbjuda äldre goda alternativ för boende och omvårdnad. Genom att fokusera på barn och äldre och satsa på att tillgodose deras behov, så kan vi höja kvaliteten på undervisning, vård och omsorg.

Vi vill öka den lokala demokratin med nya arbetsformer och samråd inför större och avgörande beslut.

Vår värdegrund

Vår värdegrund är ett samhälle som där människor med olika bakgrund kan leva och respekterar varandra.

För att människor ska vilja bo i vår kommun behöver vi göra vårt yttersta för att utnyttja de medel vi har idag på ett effektivare sätt. Med rätt fokus och samarbeten över partigränserna kan vi nå vårt mål; en kommun där människor trivs och lever väl.

Vi tror att faktorerna för en positiv utveckling av vår kommun kan samlas under tre ord: samarbete, utveckling & tillväxt.

Samarbete

Konkreta tankar om samarbete …

 • Vi vill ta hållbara, pålitliga och långsiktiga beslut. Det tror vi att vi uppnår genom att samarbeta över partigränserna

 • Vi vill driva Västerviks kommun framåt. WesterwiksPartiet kan, som en blocköverskridande kraft, bidra med överblick och se den kompetens som finns spridd över blockgränserna. Den överblicken vill vi använda för att skapa ett lag som kan samarbeta och ta beslut som kan överleva politiska perioder – och leda till en långsiktig utveckling och tillväxt av vår kommun

Utveckling

Konkreta tankar om utveckling …

 • Vi vill se till att de medel kommunen har används på bästa möjliga sätt.

 • Vi vill utveckla kommunens infrastruktur.

 • Vi vill fortsätta att utveckla Campus så att vi får fler högskoleutbildningar i vår kommun utvecklas ännu mer, så att fler ungdomar kan stanna, men också att fler flyttar hit och skapar en meningsfull tillvaro här.

 • Vi vill att det byggs mer – det måste bli enklare att bygga.

Tillväxt

Konkreta tankar om tillväxt …

 • Vi vill att antalet invånare i kommunen ska öka.

 • Vi vill att antalet företag i kommunen skall öka och att de som finns skall kunna expandera.

 • Vi vill utveckla kulturen, föreningslivet och besöksnäringen.

 • Vi vill arbeta för att få kompetenstillväxt – med en bättre skola, högskoleutbildningar och möjlighet för människor att hitta kvalificerade arbeten i vår kommun.

Skola

Vi tror att detta är en bra investering för framtiden och för kommunens utveckling, att ha bra grundkunskaper med sig i livet ökar självtilliten.

Förskola

Vi vill ha mindre barngrupper i förskolan då detta är barnets första kontakt med samhället. Förskolelärarna är viktiga personer i barnets liv och de bör få möjlighet att ta sig tid med varje barn.

Grundskola

Vi vill ha en skola som lockar barnfamiljer att flytta till vår kommun, det ska kännas tryggt att låta sina barn växa upp här. Vi tror är att det är en bra investering för framtiden och för kommunens utveckling. Att ha bra grundkunskaper med sig i livet ökar självtilliten.

Personalen på skolan ska få den tid som behövs för att med sin pedagogiska kompetens ge varje enskild individ dessa kunskaper. Detta är vårt primära mål när det gäller utvecklingen av skolan.

Vi vill uppmuntra fler skolor att profilera sig, vilket kan innebära att flera flyttar hit. Varje enskild skola ska få ett större ansvar för sin verksamhet och ekonomi.

Gymnasium

Vi vill satsa på ett lärlingsprogram och starta-eget kurser, där ungdomarna ska ha tillgång till mentorer från det lokala näringslivet. Vi tror att ungdomar har många bra idéer som kan utvecklas till lönsamma företag med rätt stöd.

Högre utbildningar

Vi har redan möjlighet att läsa på distans, men vi vill förbättra möjligheterna att få hit flera högskoleutbildningar till vår kommun. Fler utbildningar gör att invånarna stannar, men också att personer från andra kommuner flyttar hit.

Fritid

När det gäller fritid så vill vi se ett större samarbete mellan skolan och föreningsliv.

Alternativen till meningsfulla aktiviteter och samvaro under vuxen ledning behöver utökas. Mötesplatser för ungdomar får gärna utvecklas och utformas av ungdomarna själv med stöd och hjälp av vuxna.

Droger

Droger är ett stort och växande problem. Vi vill arbeta förebyggande med detta, med start redan i grundskolan. Vi vill ge våra ungdomar de rätta förutsättningarna. Därför vill vi ha ett nära samarbete mellan hem, skola, fritidsledare, socialen och polisen.

Näringsliv

Företag & turism

 • Vi vill att antalet företag i kommunen ska öka, och att befintliga företag ska kunna växa.
 • Vi vill utveckla turism- och besöksnäringen.

Bygga & bo

 • Vi tror att vår kommun har mycket att vinna på att vi framförallt marknadsför oss som en kommun att bo i, men även besöka. Vår kommun är unik, då det finns möjlighet att bo i staden, på landsbygden och i skärgården.
 • Vi vill att det byggs mer. Förutsättningarna för att bygga ska vara enkla, tydliga och lättillgängliga.

Föreningslivet

Vi har över 350 aktiva föreningar i kommunen och vi vill förstärka resurserna till dessa i form av hjälp med utveckling, marknadsföring, nätverk och framförallt samverkan föreningarna emellan.

Föreningslivet ger människor en känsla av samhörighet och delaktighet.

Föreningarna står också för bra värderingar, vilket är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv, både fysiskt och psykiskt, och det vill vi uppmuntra.

De aktiviteter som föreningarna skapar gynnar alla som bor här och drar hit nya besökare.

Vi vill se över behovet av en logistisk lösning till våra idrottsanläggningar för de barn som bor utanför Västerviks centrum. Alla som vill ska ha möjlighet att ta sig till och från anläggningarna.

fotboll1200x500

”En levande kommun attraherar besökare och ökar inflyttningen.”

Politiska samarbeten

Samarbeten bör ingå i allt i vår kommun.

Samarbete inom kommunpolitiken leder till hållbara och pålitliga beslut. Alla är vi beroende av varandra, på ett positivt sätt.

Maten ska tillagas på äldreboendet, det skall vara något man ser fram emot.

 • Vi vill ge alla äldre en utegaranti, där de som vill, ska ha möjlighet att få en promenad några gånger per vecka.
 • Vi vill att kommunen ska ha ett mobilt läkarteam inom äldreomsorgen. Det innebär att läkaren kommer till boendet istället för att de som är gamla skall ta sig till en vårdcentral.
 • Vi vill ha en parboendegaranti i kommunen.

Äldre människor som bott tillsammans hela sitt liv ska kunna fortsätta med det.

pol-sam

Omsorg

WesterwiksPartiet vill att våra äldre ska kunna bo hemtrevligt även i livets slutskede. Ett äldreboende ska vara ett trivsamt hem och inte förvaring. Det är våra äldre som köper omsorgstjänsterna.

 • Vi vill ge mer flexibilitet till personalen i deras arbete. På så sätt får vi en ännu mer positiv anda hos personalen
 • Vi vill utveckla måltiderna till en av dagens höjdpunkter med mer hemlagad mat och erbjuda ett glas vin/öl till maten för den som så önskar.
omsorg-ny

”Livskvalitet för alla – oavsett ålder.”

Så når vi dit i nämnd och styrelse under de kommande tio åren ...

Kommunstyrelsen

 • Allt rörande näringslivsutveckling.
 • Allt som kan leda till nya arbetstillfällen.
 • Allt som sätter vår kommun på kartan.
 • Stödja företag som vill utveckla Västerviks kommun
 • Verka för långsiktiga lösningar
 • Verka för en bra gatu-/vägpolicy för bland annat vinterväghållning.

Kommunala bolag

 • Vi vill utreda vad som är mest lönsamt för kommunens invånare, om våra verksamheter skall drivas i bolag- eller förvaltningsform.

Barn- och utbildning

 • Mindre barngrupper i förskolan
 • Flera som skall klara av grundskolan
 • Verka för långsiktiga lösningar som är för barnens bästa. Färre avhopp från gymnasieutbildningarna

Miljö & Bygg, Samhällsbyggnad

 • Verka för att strandnära tomter tillhandahålls.
 • Verka för att det ska bli enklare att bygga i Västerviks kommun.
 • Verka för att det ska vara enkelt att skaffa information.
 • Verka för korta handläggningsprocesser.
 • Verka för långsiktiga lösningar som är för invånarnas bästa.

Kultur, Fritid, Turism

 • Kultur och fritidsnämnden skall återinrättas och kulturkvarteret i centrum genomföras
 • Allt rörande turism och besöksnäring
 • Verka för ett utvecklat och anpassat lokalbehov för allmänna hälsan för kommunens invånare
 • Verka för att våra naturresurser tillvaratas för ett rikt fritidsliv i hela kommunen
 • Allt som rör föreningslivet och dess utveckling
 • Utveckla näringar i och kring våra vandringsleder, vid hav och sjöar

Socialnämnden

 • Verka för att vi får en drogfri kommun
 • Verka för att barn och ungdomar, oavsett problematik, får den hjälp och det stöd den behöver
 • Verka för att gamla och sjuka kan känna sig trygga
 • Verka för långsiktiga relationer
 • Utveckla äldreboendet i kommunen

Bostadsbolaget

 • Skall verka för att det byggs fler hyresrätter och nya bostadsområden i Västerviks kommun.

Vi vill fortsätta med 

förbättringspromenaderna varje år

Bli medlem i WesterwiksPartiet

Vill du vara med och göra skillnad?

Bli medlem

Bli medlem i ett parti som verkar för kommunens bästa och som lyssnar på dig 

Betala 100 kronor till vårt bankgiro: 397-9226 Märk inbetalningen ”ny medlem”, skriv ditt namn och mobilnummer

WesterwiksPartiet

Tjutingevägen 7

593 75 Gunnebo

Telefon 0703-173343

E-post info@westerwikspartiet.se

Kontakta oss

Namn (obligatorisk)

Epost (obligatorisk)

Ämne

Meddelande

WesterwiksPartiet
Följ oss på sociala medier