Skolor

Stora satsningar behövs på skolans område. Förskolans roll inom skolväsendet måste stärkas. Lekens betydelse för språklig och matematisk utveckling ska lyftas fram. Vi måste se till att grundskolans kvalité ökar så att fler klarar gymnasieskolan. Det är en stor kommunal uppgift att ansvara för att undervisningen i de kommunala skolorna håller en hög kvalité, men Westerwikspartiet säger inte nej till väl genomtänkta friskolor. Utemiljöerna vid våra skolor skall ses över och utvecklas på ett mera pedagogiskt sätt.

Ungdomsarbetslösheten

Vi vill hitta de rätta verktygen för få bort arbetslösheten. En djupare samverkan mellan skola och näringsliv är nödvändig. Det behövs ett mera handfast program för skoltrötta. Vi ser stora möjligheter i ett utvecklat lärlingsprogram.

Skolan

 Vi tycker att skoldebatten ska handla om kvalitén på undervisningen.

Kommunen ska tillhandahålla bra lokaler till lägsta möjliga kostnad åt skolorna.

Vi vill ha en skola som lockar barnfamiljer att flytta till vår kommun. Mindre storlek på klasser tror vi är positivt och skapar trygghet.

Vi tror att detta är en bra investering för framtiden och för kommunens utveckling. Att ha bra grundkunskaper med sig i livet ökar självtilliten.

 

Vi vill ha färre barn i förskoleklasserna eftersom små barn mår bättre av det. Förskolelärarna är viktiga personer i barnets liv och de bör få möjlighet att ta sig tid med varje barn. Personalen på skolan ska få den tid som behövs för att med sin pedagogiska kompetens ge varje enskild individ dessa kunskaper.

 

Flera elever skall klara av grundskolan och vara behöriga till gymnasiet efter grundskolan. Det leder till färre avhopp från gymnasieutbildningarna

 

Särskilda undervisningsgrupper bör återinföras där det behövs och elevhälsan behöver utvecklas samt att motverka drogförekomst i skolorna.

 

Vi vill uppmuntra fler skolor att profilera sig, vilket kan innebära att flera flyttar hit. Varje enskild skola ska få ett större ansvar för sin verksamhet och ekonomi.

 

Satsning på mera motion och hälsa, PULS pass.


På gymnasiet vill vi framförallt satsa på ett lärlingsprogram och starta-eget kurser, där eleverna ska ha tillgång till mentorer från det lokala näringslivet.