Partiet som lyssnar på dig

Vår vision är att arbeta för att vår kommun ska locka nya invånare genom sin service och öppenhet.

Vi tror att en bra skola är en viktig faktor för att människor ska vilja bo här och flytta till vår kommun. Genom att fokusera på barn och äldre och tillgodose deras behov, så kan vi höja kvaliteten på undervisningen i skolan och vården inom omsorgen.

För att människor ska vilja bo i vår kommun behöver vi göra vårt yttersta för att utnyttja de medel vi har idag på ett effektivare sätt. Med rätt fokus och samarbeten över partigränserna kan vi nå vårt mål; en kommun där människor trivs och lever väl.

Vår värdegrund är ett samhälle som där människor med olika bakgrund kan leva och respekterar varandra.

Vi vill öka demokratin med nya uttrycksformer mellan valen inför större och avgörande beslut.

SKOLA!

VI TROR ATT DETTA ÄR EN BRA INVESTERING FÖR FRAMTIDEN OCH FÖR KOMMUNENS UTVECKLING, ATT HA BRA GRUNDKUNSKAPER MED SIG I LIVET ÖKAR SJÄLVTILLITEN.

Vi tycker att skoldebatten ska handla om kvalitén på undervisningen.Kvalité

Kommunen ska tillhandahålla bra lokaler till lägsta möjliga kostnad åt skolorna.


Kostnader

Särskilda undervisningsgrupper bör återinföras där det behövs och elevhälsan behöver utvecklas samt att motverka drogförekomst i skolorna

Hälsa

Vi vill ha en grundskola med färre barn i klasserna, det skapar trygghet och barnen
mår bättre av det.

Förskola

Flera elever skall klara av grundskolan och vara behöriga till gymnasiet efter grundskolan. Det leder till färre avhopp från gymnasieutbildningarna

Utbildning

På gymnasiet vill vi framförallt satsa på ett lärlingsprogram och starta-eget kurser, där eleverna ska ha tillgång till mentorer från det lokala näringslivet.

Kurser

Omsorg!

WesterwiksPartiet vill att våra äldre ska kunna bo hemtrevligt även i livets slutskede. Ett äldreboende ska vara ett trivsamt hem och inte förvaring.

Vi vill ge mer flexibilitet till personalen i deras arbete. På så sätt får vi en ännu mer positiv anda hos personalen och vårdtagaren

Det måste finnas möjlighet att få välja hemtjänst eller äldreboende

Vi vill utveckla måltiderna till en av dagens höjdpunkter med mer hemlagad mat och erbjuda ett glas vin/öl till maten för den som så önskar. Det är också viktigt att det finns möjlighet för de gamla att kunna hålla en god hygien

Vi vill ge alla äldre en utegaranti, där de som vill, ska ha möjlighet att få en promenad några gånger per vecka

Vi vill att kommunen ska ha ett mobilt läkarteam inom äldreomsorgen. Det innebär att läkaren kommer till boendet istället för att de som är gamla skall ta sig till en vårdcentral.

Vi vill ha en parboendegaranti i kommunen

Vår uppfattning är att många av de gamla gärna skulle vilja flytta in på ett äldreboende när ork och hälsa sviktar. Inte behöva bo kvar ensam hemma med hemtjänst som kan innebära mycket ensamhet.

Westerwikspartiet vill att man även som gammal skall få livskvalité efter hårt och arbetsamt liv.

Utveckling

Vi vill att de medel kommunen har används på bästa möjliga sätt

Att Campus får möjlighet att växa. Det gör att fler ungdomar kan stanna, men också att fler flyttar hit.

Vi vill att bostadsbyggandet ökar så att fler kan flytta hit och det behöver inte vara kommunen som bygger.

Vi vill bearbeta Trafikverket för att få till en upprustning av riksväg 35, riksväg 40 och E22 samt att vi kan få en moderniserad tågförbindelse mellan Västervik och Linköping så att det går arbetspendla

Vi vill att kommunen skall fortsätta utbyggnaden av cykelvägar och underhålla vandringslederna i hela kommunen.

Vi vill ta hållbara, pålitliga och långsiktiga beslut. Det tror vi att vi uppnår genom att samarbeta över partigränserna

Vi lovar inget men vill göra förändringar som i slutänden blir förbättringar och gynnar kommunens utveckling och tillväxt.

&tILLVÄXT

Vi vill att antalet invånare i kommunen ska öka.

Vi vill att antalet företag i kommunen skall öka och att de som finns skall kunna expandera.

Vi vill utveckla kulturen, föreningslivet och besöksnäringen

Vi vill arbeta för att få kompetenstillväxt – med en bättre skola, högskoleutbildningar och möjlighet för människor att hitta kvalificerade arbeten i vår kommun

Vi måste våga satsa för att vända en negativ spiral mot en positiv. Vi vill att fler skall flytta hit och vi vill ha ett positivt klimat för näringslivet så att fler vågar driva företag. Fler människor som arbetar innebär mer skatteintäkter – pengar som behövs för att vi ska kunna ha en bra förskola, grundskola, gymnasium och äldreomsorg. 
Med en bra skola, så kan vi locka flera barnfamiljer att flytta hit eller flytta hem.

Föreningslivet är viktigt för en kommun och vår ambition är att utveckla samarbetet mellan föreningarna

K
u
l
t
u
r
F
R
I
T
I
D

Vi vill återskapa kultur och fritidsnämnden

 När det gäller fritid så vill vi se ett större samarbete mellan skolan och föreningsliv

Alternativen till meningsfulla aktiviteter och samvaro under vuxen ledning behöver utökas. Mötesplatser för ungdomar får gärna utvecklas och utformas av ungdomarna själv med stöd och hjälp av vuxna.

 Vi måste bekämpa droger som är ett stort och växande problem, vi vill arbeta förebyggande genom att använda narkotikahund på högstadiet och gymnasiet.

Vi vill ha ett nära samarbete mellan hem, skola, fritidsledare, socialen och polisen.

 Vi har över 350 aktiva föreningar i kommunen och vi vill förstärka resurserna till dessa i form av hjälp med utveckling, marknadsföring, men framförallt samverkan föreningarna emellan.

Föreningarna står också för bra värderingar, vilket är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv, både fysiskt och psykiskt, och det vill vi uppmuntra.

TURISM